• Choti
  • Choti
  • Choti
  • Choti
  • Choti
  • Choti

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

120*180 (M2=2,16) - W: 120 cm, H: 0 cm, D: 180 cm, Price: 350

140*200 (M2=2,8) - W: 140 cm, H: 0 cm, D: 200 cm, Price: 455

170*240 (M2=4,08) - W: 170 cm, H: 0 cm, D: 240 cm, Price: 660

80*150 (M2=1,2) - W: 80 cm, H: 0 cm, D: 150 cm, Price: 195

Choti Carpet

Choti